Начини за плащане

1.1 Тези общи условия за продажба („Общи условия“) се прилагат за всички продажби и доставки на продукти от „БИОТА“ ЕООД, Индустриален хъб 2564, Драговищица, Кюстенди, България („БИОТА“ ЕООД) на клиента („Клиент“).

1.2 Само ако не е уговорено друго в писмен вид, всички продукти, продавани от БИОТА ООД на Клиента, са обхванати от настоящите Общи условия

Оферти

2.1 Обвързващото споразумение между БИОТА ООД и Клиента е сключено, когато БИОТА ООД е потвърдило поръчката на Клиента за закупуване на Продукти („Поръчка за покупка“) чрез издаване на проформа фактура.

2.2 Всяко изявление, съдържащо се в поръчка за покупка или подобен документ, което не е изрично потвърдено писмено от БИОТА ООД чрез издаване на проформа фактура, няма да се счита за споразумение между страните.

2.3 Всички проформа фактури зависят от наличността на Продуктите и БИОТА ООД си запазва правото да анулира всяка проформа фактура или споразумение в съответствие с клауза 14 по-долу.

2.4 Поръчката за покупка е обвързваща от страна на Клиента.

Съответствие с приложимите закони и разпоредби

3.1 БИОТА ООД действа като международен търговец на едро. С изключение на случаите, посочени в настоящите Общи условия, БИОТА ООД не поема никаква отговорност и не носи отговорност по отношение на/за спазването на законодателството, приложимо към Клиента или Продуктите в юрисдикциите, в които Клиентът е установен или извършва стопанска дейност.

3.2 С приемането на настоящите Общи условия Клиентът активно поема отговорността и се задължава да бъде в пълно съответствие и стриктно да спазва действащото международно и местно законодателство, което е в сила за всички операции с Продуктите.

3.3 Клиентът гарантира, че по всяко време ще получава и поддържа всички разрешителни, лицензи и оторизации и ще прави всички необходими уведомления до съответните органи, необходими за вноса, маркетинга и дистрибуцията на Продуктите, включително за прегледа и одобрението на всички опаковки, етикети и информация за продуктите (напр. напр. обобщението на характеристиките на продукта и листовката), за да се осигури пълно и цялостно съответствие с приложимите закони и разпоредби по всяко време.

3.4 Клиентът гарантира, че ще отговаря за всички задължения след пускането на продукта на пазара (ако има такива), включително дейности по наблюдение на пазара, като докладване на съществени промени в спецификациите на продукта и системите за качество, докладване на нежелани събития, разглеждане на жалби, уведомления на клиенти и изземвания.

3.5 Клиентът гарантира, че всички задължения за обработка или ограничения за продажба, свързани с Продуктите (следващи от напр. настоящите Общи условия, опаковката на продукта и/или приложимите закони и разпоредби) по отношение на по-нататъшната препродажба или внос на Продуктите, ще бъдат спазени и че Клиентът ще наложи такива ограничения на всички последващи клиенти на Продуктите.

Ценообразуване

4.1 Цените, посочени в ценовите листи, и предварително платените цени не са обвързващи по отношение на последващи Поръчки за покупка.

4.2
Само ако не е посочено друго, всички цени са без ДДС, мита, данъци и други подобни.

Плащане

5.1 Само ако не е уговорено друго в писмена форма, Продуктите подлежат на предварително плащане на БИОТА ООД. Доставката на Продуктите няма да бъде започната, преди плащането да бъде получено от БИОТА ООД.

5.2 Продуктите остават собственост на БИОТА ООД, докато Клиентът не уреди всички свои задължения, включително пълното плащане на покупната цена, всички други приложими такси и лихви за забава.

5.3 Ако Клиентът не плати каквато и да е сума на датата на падежа за плащане, БИОТА ООД има право да начисли лихва за забава в размер на най-високия лихвен процент, разрешен от закона.

5.4 Клиентът няма право в нито един момент да прихваща каквито и да било суми, дължими на БИОТА ООД, независимо дали произтичат от същата или от други Поръчки за покупка.

Доставка

6.1 БИОТА ООД доставя на Клиента Продуктите, както е договорено между страните, и изпълнява задълженията си в съответствие с проформа фактурата и настоящите Общи условия.

6.2 Приложимите условия на доставка (напр. франко завода или DAP) са посочени в проформа фактурата, издадена от БИОТА ООД. Освен ако не е посочено друго в проформа фактурата, продуктите ще бъдат доставени франко завода в определения обект на БИОТА ООД.

6.3 В случай на забавяне БИОТА ООД трябва незабавно да уведоми Клиента за това. Всяко такова забавяне на доставката ще се счита за съществено нарушение на настоящите Общи условия само ако това забавяне продължава повече от 14 дни над посочения срок за доставка. В случай на многократни пратки гореспоменатите 14 дни ще бъдат изчислени за всяка отделна пратка.

6.4 БИОТА ООД си запазва правото да задържи доставката на Продуктите, ако някоя от дължимите на БИОТА ООД суми е просрочена или ако по мнение на БИОТА ООД кредитният рейтинг на Клиента е бил влошен по друга причина, до момента на получаване на плащането. Всяко Закъснение, причинено съгласно 6.3 поради задържане на доставката, както е посочено в тази точка, не представлява съществено нарушение на настоящите Общи условия.

6.5 Клиентът с настоящото приема и се съгласява, че единственото и изключително средство за защита, с което разполага в случай на забава, се ограничава до кредит или възстановяване на сумата за покупка, по преценка на БИОТА ООД. Клиентът също така приема и се съгласява, че БИОТА ООД. Няма да носи отговорност за каквито и да било щети или други подобни претенции, причинени на клиента чрез такова забавяне/забавяния.

Дефекти

7.1 С изключение на изрично посоченото в настоящите Общи условия, БИОТА ООД не прави никакви изявления, фактически твърдения, обещания или гаранции от какъвто и да е вид или характер, изрични или подразбиращи се, по отношение на Продукта или неговата продаваемост или годност за определена цел.

7.2 Клиентът се съгласява, че по отношение на всички продукти, доставени от БИОТА ООД, Ако не бъдат докладвани писмено на БИОТА ООД каквито и да било дефекти веднага след откриването им и в никакъв случай не по-късно от 3 дни след получаването на продуктите от Клиента, то продуктите ще се считат за свободни от всякакви дефекти и одобрени от Клиента. Уведомлението до БИОТА ООД трябва да включва пълно и изчерпателно описание на рекламацията и всички действия, предприети в отговор на рекламацията от Клиента.

7.3 Клиентът гарантира, че и ако Клиентът няма право на това, то всички последващи клиенти, които имат право на това, ще извършат подходящ преглед на доставените от БИОТА ООД Продукти веднага след доставката на Продуктите.

7.4 Страните приемат, че в случай на основателни и надлежно съобщени рекламации от страна на Клиента, БИОТА ООД е длъжна по своя преценка да 1) да предложи намаление на цената, 2) да отстрани дефекта, 3) да замени Продуктите или да ги приеме обратно и да възстанови покупната цена. С настоящото Клиентът приема, че това са единствените средства за защита, с които разполага.

7.5 Продуктите, за които БИОТА ООД даде съгласие или даде писмено указание да бъдат върнати, ще бъдат върнати от Клиента на БИОТА ООД или на друго място, указано от БИОТА ООД. БИОТА ООД решава начина на транспортиране (напр. с кораб, по въздух, с камион) и спедитора във всеки отделен случай.

7.6 БИОТА ООД не приема връщане на козметични продукти и не е задължена да го прави по какъвто и да е начин.

Продукти, повредени при транспортиране

8.1 В случай, че БИОТА ООД носи риска от превоза на Продуктите до Клиента съгласно проформа фактурата, напр. ако е уговорена франко завода, всички претенции за загуба, липса, счупване, изтичане или други повреди, възникнали по време на транспортирането, трябва да бъдат съобщени на БИОТА ООД на +35 699 746 079 незабавно и не по-късно от 3 дни след като Клиентът е получил или е трябвало да получи информация за тях. Рекламации, получени след този срок, не се приемат.

8.2 Нотификацията трябва да бъде придружена от съответните снимки на загубата и доклада, изготвен от превозвача, липсата, счупването или повредата. Рекламации, подадени от Клиента без съответната документация, се отхвърлят.

8.3 Клиентът ще оказва пълно и лоялно съдействие на БИОТА ООД в усилията му да установи претенции към превозвача и ще направи всичко възможно да изпълни всички искания на БИОТА ООД.

8.4 Единственото и изключително средство за защита на Клиента в случай на повреда по време на транспортиране е замяна на поръчката или възстановяване на сумата за покупка, по преценка на БИОТА ООД. Клиентът няма да търси други средства за защита и с настоящото се отказва от всички други средства за защита (включително, но не само, непреки и последващи щети и т.н.) в случай на повреда при транспортиране.

8.5 В никакъв случай БИОТА ООД не носи отговорност за щети при транспортиране, когато тези щети възлизат на по-малко от 700 евро. Сумата се изчислява за всяка поръчка за покупка.

Отговорност

9.1 БИОТА ООД не носи отговорност пред Клиента за обезщетения за каквито и да било косвени загуби или претенции, включително, но не само, претенции за вреди, които не се отнасят до Продуктите, пропуснати ползи, загуба на продукция, загуба на репутация, оперативни загуби или други косвени загуби.

9.2 Клиентът приема и се съгласява, че общата съвкупна отговорност на БИОТА ООД за всякакви и всички искове, включително за обезщетение и/или възстановяване на покупната цена, е ограничена до сума, равна на покупната цена, платена за Продуктите, за които се отнасят исковете, и в никакъв случай такъв иск не може да надвишава тази сума. Гореспоменатото парично ограничение се прилага независимо от основанието на отговорността и в най-широка степен ще включва искове, основани на действия на небрежност (независимо дали става въпрос за обикновена или груба небрежност), строга отговорност, отговорност за продукти и всяка друга форма на друга приложима отговорност.

9.3 Всички искове, включително искове за нарушение, отстраняване на дефекти и закъснения, ще бъдат погасени по давност и остарели след изтичането на 3 месеца от датата на доставка на Продуктите. Това погасяване по давност на претенциите се прилага независимо от това дали Клиентът е знаел или е трябвало да знае за съществуването на претенцията.

Права на трети страни

10.1 Страните се съгласяват, че БИОТА ООД не поема отговорност и в никакъв случай няма да бъде държана отговорна за евентуалното нарушаване от страна на Продуктите на каквито и да било права на интелектуална собственост на трети страни.

10.2 В случай че Клиентът получи уведомление или бъде информиран по друг начин за каквато и да е претенция, иск или искане поради предполагаемо нарушение на права на интелектуална собственост на трети страни, свързани с Продуктите, Клиентът трябва незабавно да уведоми БИОТА ООД за това.

Отговорност за продуктите

11.1 БИОТА ООД в никакъв случай не носи отговорност за причинени телесни повреди или за повреди на продукти, причинени от Продуктите.

11.2 БИОТА ООД не носи отговорност за каквито и да било материални щети, причинени от Продуктите след извършване на доставката и/или докато са във владение на Клиента, включително, но не само, за щети на продукти, произведени от Клиента, или на продукти, част от които са продуктите на Клиента.

11.3 Клиентът приема, че отговорността на БИОТА ООД в никакъв случай няма да надвишава сумата за закупуване на Продуктите, които са причина за претенцията, и следователно всяка такава претенция ще бъде ограничена до сумата за закупуване на Продуктите.

11.4 Ако БИОТА ООД понесе отговорност за продукти към трета страна, за които Клиентът носи законна отговорност, Клиентът във всички случаи ще обезщети и ще предпази БИОТА ООД от вреди.

11.5 БИОТА ООД има право да предяви иск срещу Клиента на същото място, на което трета страна е предявила иск срещу БИОТА ООД във връзка със спор относно продуктовата отговорност, произтичаща от Продуктите.

Съобщаване на нежелани събития и изтегляне

12.1 Клиентът се съгласява и се задължава в срок от 5 дни от момента, в който информацията за нежелано събитие е станала или е трябвало да стане известна на Клиента, да предостави на БИОТА ООД цялата налична информация за него. В тази връзка нежелано събитие означава (i) всяка неизправност, повреда, дефект или влошаване на характеристиките и/или действието на даден продукт, както и всяка неадекватност в етикетирането или инструкциите за употреба, която пряко или косвено води, би могла да доведе или е довела до смъртта на пациент или потребител, или на други лица, или до сериозно влошаване на здравословното им състояние и (ii) всяка техническа или медицинска причина във връзка с характеристиките или действието на продукта, водеща до системно изтегляне на продукти от същия тип от Клиента.

12.2
Ако на Клиента стане известна друга информация относно Продуктите, включително евентуално нарушение на права върху интелектуална собственост, за която Клиентът счита, че има основателна вероятност да е от значение за БИОТА ООД, той трябва незабавно да уведоми БИОТА ООД.

12.3 БИОТА ООД ще уведоми Клиента незабавно в случай, че БИОТА ООД знае за изтегляне на продукт, и ще предостави инструкции как да съдейства за връщането на всички засегнати продукти. БИОТА ООД може да определи мерките за изтегляне, които се изискват от Клиента, за всяко изтегляне поотделно и Клиентът трябва да спазва тези мерки, освен ако тези инструкции не са в нарушение на законите и разпоредбите, приложими за Клиента. Без допълнителни инструкции Клиентът трябва да предостави на BIOTA Ltd. цялата налична документация относно известия за конфискация от публични агенции и известия за изтегляне, изпратени до последващи клиенти на Клиента. Клиентът поема собствените си разходи във връзка с изтеглянето на Продукти. Клиентът оказва цялото разумно съдействие, поискано от БИОТА ООД, при провеждането на изтеглянето.

Данъци и други плащания

13. 1 Клиентът е отговорен за събирането, превеждането и плащането на всички данъци, разходи, такси, мита, такси и други плащания („Такси“), наложени във връзка с покупката, продажбата, износа, вноса и други действия с Продуктите, или, като цяло, всички Такси, произтичащи от или свързани с извършването на собствената му дейност, независимо дали тези Такси са свързани с Продуктите.

Извънредни обстоятелства/Непреодолима сила

14.1 БИОТА ООД не носи отговорност за загуби или щети, причинени от забавяне в изпълнението или неизпълнение на някое от задълженията си по настоящите Общи условия, което е настъпило или не е настъпило поради извънредни обстоятелства извън разумния контрол на БИОТА ООД или в резултат на непреодолима сила.

Конфиденциалност

15. 1 Страните ще третират цялата информация и документи, включително цени и други условия на доставка, получени от другата страна, както и друга информация, свързана с бизнес отношенията между страните, като поверителни и няма да използват тази информация, нито да я разкриват на трети лица, освен доколкото това е строго необходимо за изпълнение на задълженията на страните една към друга или ако това изрично се изисква от закона. Това задължение остава в сила в продължение на 5 години след последната покупка, направена от Клиента.

Правило и място на действие

16.1 Тези Общи условия, включително споровете относно тяхното съществуване или валидност, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство и страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на българските съдилища и трибунали.

16.2 Независимо от горното, БИОТА ООД обаче винаги има право да инициира съдебно производство в юрисдикцията по произход на Клиента.