Правила и условия

Условия & условия

1. Настоящите общи условия за продажба („Общи условия“) се прилагат за всички онлайн продажби, извършвани на Biota.bg, и доставки на продукти от БИОТА ООД, Индустриален хъб 2564, Драговищица, Кюстенди, България („БИОТА“) до клиента („Клиент“).

2. освен ако не е договорено друго в писмена форма, всички продукти, продавани от БИОТА на Клиента, са обхванати от настоящите Общи условия, включително, но не само, фармацевтични продукти, медицински изделия, козметични продукти и продукти за еднократна употреба („Продукт(и)“).

I. Поръчки

1. Обвързващо споразумение между Biota и Клиента се сключва, когато Biota потвърди поръчката на Клиента за закупуване на Продукти („Поръчка за закупуване“).

2. Всяко изявление, съдържащо се в Поръчка за покупка или подобен документ, което не е изрично потвърдено в писмена форма от Biota, няма да се счита за споразумение между страните.

3. Всички Поръчки за покупка зависят от наличността на Продуктите и Biota си запазва правото да анулира Поръчката за покупка или споразумението в съответствие с клауза 14 по-долу.

4. Поръчката за покупка е обвързваща от страна на Клиента.

II. Съответствие с приложимите закони и разпоредби

1. Biota действа като международен търговец на едро. С изключение на случаите, посочени в настоящите Общи условия, Biota не поема никаква отговорност за спазването на законодателството, приложимо към Клиента или Продуктите в юрисдикциите, в които Клиентът е установен или извършва стопанска дейност.

2. с приемането на настоящите Общи условия Клиентът проактивно поема отговорността да се съобразява и стриктно да спазва действащото международно и местно законодателство, което е в сила за всички действия с Продуктите.

3. всички дейности се основават на валидирани и сертифицирани процеси. Тези процеси са подробно документирани в рамките на стандартните оперативни процедури (СОП) и се извършват в съответствие с местните разпоредби.

4. Клиентът гарантира, че ще получи и поддържа всички разрешителни, лицензи и оторизации, както и ще направи всички необходими уведомления до съответните органи, необходими за вноса, пускането на пазара и разпространението на Продуктите, включително за прегледа и одобрението на всички опаковки, етикети и информация за продукта (напр. кратката характеристика на продукта и листовката), за да се осигури съответствие с приложимите закони и разпоредби.

5. Клиентът гарантира, че ще носи отговорност за всички задължения след пускането на продукта на пазара (ако има такива), включително дейности по наблюдение на пазара, като докладване на съществени промени в спецификациите на продукта и системите за качество, докладване на нежелани събития, разглеждане на жалби, уведомяване на клиенти и изземване на продукти.

6. клиентът гарантира, че всички задължения за обработка или ограничения за продажба, свързани с продуктите (произтичащи например от настоящите Общи условия, опаковката на продукта или приложимите закони и разпоредби) по отношение на по-нататъшната препродажба или внос на продуктите, ще бъдат спазени и че клиентът ще наложи такива ограничения на всички последващи клиенти на продуктите.

7. Биота не поема никаква отговорност за прилагането/използването на продуктите, продавани от Мед Съплай, от неквалифицирани лица, различни от лекари или упълномощени лица.

8. Biota осигурява поверителност съгласно GDPR и дейностите в рамките, съобразени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

III. Ценообразуване & Плащане

1. Цените, посочени в ценовите листи, и предварително платените цени не са обвързващи по отношение на последващи поръчки за покупка.

2. Освен ако не е посочено друго, всички цени са без ДДС, мита и данъци.

3. Клиентът е отговорен за събирането, превеждането и плащането на всички данъци, разходи, такси, мита, такси и други плащания („Такси“), наложени във връзка с покупката, продажбата, износа, вноса и други действия с Продуктите, или, като цяло, всички Такси, произтичащи от или съпътстващи извършването на собствената му стопанска дейност, независимо дали тези Такси са свързани с Продуктите.

4. освен ако не е договорено друго в писмена форма, Продуктите подлежат на предварително плащане към Biota. Доставката на Продуктите няма да бъде започната, преди плащането да бъде получено от Biota.

5. Продуктите остават собственост на Biota, докато Клиентът не уреди всички свои задължения, включително пълното плащане на покупната цена и всички лихви за забава.

IV. Доставка

1. Biota трябва да достави на Клиента Продуктите, както е договорено между страните, и да изпълни задълженията си в съответствие с Поръчката за покупка и настоящите Общи условия. Приложимите условия за доставка (напр. франко завода) са посочени в Поръчката за покупка, издадена от Biota.

2. освен ако не е посочено друго в Поръчката за покупка, Продуктите ще бъдат доставени франко завода (Incoterms 2020) в определения обект на Biota. Biota изпълнява задължението си да предостави стоките на разположение на Клиента в определения обект на Biota. Клиентът поема всички разходи и рискове, свързани с пренасянето на стоките от определения от Biota обект до желаното местоназначение.

3. в случай на закъснение Biota трябва незабавно да уведоми Клиента за това. Закъснението е съществено нарушение на настоящите Общи условия само ако това закъснение продължи повече от 14 дни. В случай на няколко пратки 14-те дни се изчисляват за всяка пратка.

4. Biota си запазва правото да задържи доставката на Продуктите, ако някоя от дължимите на Biota суми е просрочена или ако по мнение на Biota кредитният рейтинг на Клиента е бил влошен по някаква друга причина, до момента на получаване на плащането.

5. Единственото и изключително средство за защита на Клиента в случай на забава е кредитиране или възстановяване на сумата на покупката, по преценка на Biota.

V. Дефекти

1. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, Biota не прави никакви изявления, фактически твърдения, обещания или гаранции от какъвто и да е вид или характер, изрични или подразбиращи се, по отношение на Продукта или неговата продаваемост или годност за определена цел.

2. Продуктите, доставени от Biota, се считат за свободни от всякакви дефекти и одобрени от Клиента, ако дефектите не бъдат съобщени писмено на Biota веднага след откриването им и в никакъв случай не по-късно от 3 дни след получаването на Продуктите от Клиента. Уведомлението до Biota трябва да включва пълно и изчерпателно описание на рекламацията и всички действия, предприети в отговор на рекламацията от Клиента.

3. Biota не приема никакви връщания на фармацевтични продукти и не е задължена в тази връзка.

VI. Продукти, повредени при транспортиране

1. В случай, че Biota носи риска от превоза на Продуктите до Клиента съгласно Поръчката за покупка, напр. ако е договорена доставка франко завода, всички претенции за загуба, липса, счупване, изтичане или други повреди, възникнали по време на транспортирането, трябва да бъдат съобщени на Biota на адрес contact@biota.bg незабавно и не по-късно от 3 дни след като Клиентът е получил или е трябвало да получи информация за тях. Рекламации, получени след този срок, не се приемат.

2. уведомлението трябва да бъде придружено от съответните снимки на загубата и доклада, изготвен от превозвача, липсата, счупването или повредата. Претенции, подадени от Клиента без съответната документация, ще бъдат отхвърлени.

3. Клиентът ще сътрудничи изцяло и лоялно на Biota в усилията си да предяви претенции към превозвача.

4. Единственото и изключително средство за защита на Клиента в случай на повреда по време на транспортиране е замяна на поръчката или възстановяване на сумата за покупка, по преценка на Biota. Клиентът се отказва от всички други средства за правна защита (включително, но не само, от косвени и последващи вреди и т.н.) в случай на повреда при транспортиране.

5. Във всички случаи Biota не носи отговорност за щети при транспортиране, когато тези щети са на стойност по-малка от 1000 EUR. Сумата се изчислява за всяка поръчка за покупка.

VII. Отговорност

1. Biota носи отговорност в съответствие с обичайните правила на българското законодателство с ограниченията и изключенията, посочени в настоящите Общи условия.

2. Biota не носи отговорност пред Клиента за обезщетения за каквито и да било косвени загуби или претенции, включително, но не само, претенции за вреди, които не се отнасят до Продуктите, пропуснати ползи, загуба на продукция, загуба на репутация, оперативни загуби или други косвени загуби.

3. общата съвкупна отговорност на Biota за всички искове, включително за обезщетение за вреди и/или възстановяване на покупната цена, е ограничена до сума, равна на покупната цена, платена за Продуктите, за които се отнасят исковете. Гореспоменатото парично ограничение се прилага независимо от основанието на отговорността и в най-широка степен ще включва искове, основани на действия на небрежност (независимо дали става въпрос за обикновена или груба небрежност), строга отговорност, отговорност за продукти и т.н.

4. Всички искове, включително искове за нарушение, отстраняване на дефекти и забавяне, ще бъдат погасени по давност и ще останат безпредметни 1 месец след доставката на Продуктите, независимо от това дали Клиентът е знаел или е трябвало да знае за съществуването на иска.

5. Biota не носи отговорност за телесни повреди или щети на продукти, причинени от Продуктите, освен доколкото такава отговорност не може да бъде изключена съгласно приложимото императивно право.

6. Biota в никакъв случай не носи отговорност за материални щети, причинени от Продуктите след извършване на доставката и/или докато са във владение на Клиента, включително, но не само, за щети на продукти, произведени от Клиента, или на продукти, част от които са продуктите на Клиента.

7. отговорността на Biota в никакъв случай няма да надвишава сумата за закупуване на Продуктите, които пораждат претенцията, за една година, освен във връзка с телесни повреди.

8. Ако Biota понесе отговорност за продукт към трета страна, за която Клиентът носи законна отговорност, Клиентът ще обезщети Biota, ако и в същата степен, в която отговорността на Biota е ограничена в съответствие с настоящата точка 11, т.е. включително, но не само, в ситуации, в които Biota е държана отговорна към третата страна, въпреки че не е доказана неизправност или небрежност от страна на Biota, или когато такава неизправност или небрежност от страна на Biota е доказана, но обезщетението, което Biota трябва да плати на третата страна, надвишава посочените по-горе цифри.

9. Biota има право да предяви иск срещу Клиента на същото място, на което трета страна е предявила иск срещу Biota във връзка със спор относно отговорността за продукта, произтичаща от Продуктите.

10. Страните се съгласяват, че Biota не поема отговорност за евентуално нарушение на правата на интелектуална собственост на трети лица от страна на Продуктите.

11. Ако Клиентът получи известие или бъде информиран по друг начин за какъвто и да е иск, дело или искане поради предполагаемо нарушение на права на интелектуална собственост на трети страни, свързани с Продуктите, Клиентът трябва незабавно да уведоми Biota за това.

VIII. Конфиденциалност

1. Страните третират цялата информация и документи, включително цени и други условия на доставка, получени от другата страна, както и друга информация, свързана с бизнес отношенията между страните, като поверителни и няма да използват тази информация, нито ще я разкриват на трети лица, освен доколкото това е строго необходимо за изпълнение на задълженията на страните една към друга или ако това изрично се изисква от закона. Това задължение остава в сила в продължение на 5 години след последната покупка, направена от Клиента.

2. Настоящите Общи условия, включително споровете относно тяхното съществуване или валидност, се уреждат от българското законодателство, независимо от всякакви стълкновителни норми, които в противен случай биха могли да доведат до прилагане на законодателството на друга юрисдикция към спора, и с изключение на всякакви норми на международното частно право, като например Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG).

IX Работа с уебсайта

Уебсайтът (www.biota.bg) е собственост и се управлява от „Биота“ ООД, рег. Номер: 206752321, адрес: 2564 Индустриален хъб, Драговищица, Кюстенди, България.