Политика за поверителност

I. Общи разпоредби

1. Настоящите „Общи условия за ползване от физически лица на уебсайта biota.bg“ определят условията за безвъзмездно ползване от физически лица на уебсайта с наименование „biota.bg“, в който Biota помества информация, свързана с правни и финансови теми.

II. Определения

1. Изразите, използвани в „Общи условия за ползване от физически лица на уебсайта biota.bg“, имат следното значение

2. под „Биота“ се разбира „БИОТА“ ООД със седалище в 2564 Индустриален хъб, Драговищица, Кюстенди, България.

3. Уебсайт – означава Уебсайт „biota.bg“

4. Ресурси на Уебсайта – означава материалите, споделени съгласно условията, определени в „Общи условия за ползване от физически лица на уебсайта biota.bg“, включително, по-специално, информация, статии и форми за контакт на потребителите на уебсайта. Информационната услуга е част от ресурсите на уебсайта.

5. Потребителят е длъжен да използва уебсайта в съответствие със законовите разпоредби, разпоредбите на настоящите „Общи условия за ползване от физически лица на уебсайта biota.bg“ и добрите практики.

6. Потребителят има право да използва ресурсите на уебсайта само за лични цели. Това означава по-специално, че не е допустимо използването на данните и материалите, съдържащи се в ресурсите на уебсайта, както тези, които са защитени с авторски права, така и тези, които не са защитени, с цел осъществяване на търговска дейност.

III. Условия за достъп на отделните потребители до ресурсите на уебсайта

1. Не се изисква изпълнението на каквито и да било формалности от страна на индивидуалния потребител за достъп до частта от ресурсите на уебсайта, определена като информационна услуга. По-специално не се изисква регистрация в системата на уебсайта.

2. Biota препоръчва да се използват браузъри, позволяващи включването на бисквитки и JavaScript.

IV. Задължения

1. Biota предоставя на индивидуалните потребители безплатен достъп до ресурсите на информационните услуги за неопределен период от време.

2. Потребителят е длъжен да посещава уебсайта в съответствие със законовите разпоредби, разпоредбите на настоящите „Общи условия за ползване от физически лица на уебсайта biota.bg“ и добрите практики.

3. Потребителят има право да използва ресурсите на уебсайта само за лични нужди. Това означава по-специално, че не е допустимо използването на данните и материалите, съдържащи се в ресурсите на уебсайта, както тези, които са защитени с авторски права, така и тези, които не са защитени, с цел осъществяване на търговска дейност.

V. Отговорност на биотата

1. Biota декларира, че материалите и информацията, съдържащи се в ресурсите на уебсайта, са събрани и изготвени с дължимата грижа. Представената информация не представлява оферта по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс (обн. ДВ, бр. 16 от 1964 г., бр. 93).

2. всички материали, включително информация, спецификации и илюстрации, съдържащи се в този уебсайт, са само с информационна цел и не могат да се третират като оферта в конкретния случай. Biota не поема отговорност за евентуални грешки или недостатъци.

3. Biota не носи отговорност за липса на достъп до уебсайта, причинена от срив на телекомуникационните системи или други последици от неправилно функциониране на телекомуникационните връзки и произтичащите от това щети.

4. Biota си запазва правото да променя или изтрива материали от този сайт по всяко време без предизвестие. Моля, проверявайте често за актуализации, тъй като си запазваме правото по свое усмотрение да променяме тези Условия за ползване по всяко време, а използването на Сайта от Ваша страна означава, че приемате всички промени в тези условия.

5. Неуспехът на Biota да приложи което и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване е незаконна, невалидна или неприложима, тя се отделя и не засяга валидността и приложимостта на всички Условия за ползване. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счита за невалидна или неприложима в която и да е юрисдикция, тази разпоредба се счита за изменена в минимално необходимата степен, така че тази разпоредба вече да не се счита за невалидна или неприложима, и настоящите Условия за ползване се тълкуват така, че да се постигне намерението, изразено в тях, във възможно най-голяма степен във въпросната юрисдикция. Всяко такова изменение, недействителност или неприложимост трябва да бъде строго ограничено както до тази разпоредба, така и до тази юрисдикция.

6. Biota може да прехвърли своята собственост, контрол или други права на която и да е страна по всяко време, без да ви уведомява. Вашите права и задължения не могат да бъдат прехвърляни без писменото съгласие на Biota. Нищо в настоящите Условия за ползване не предоставя на трета страна никакво средство за защита, иск или основание за действие.

VI. Обработка на личните данни на потребителите

1. Въз основа на отделни съгласия, дадени от субекта на данните чрез отбелязване на съответното поле във формуляра за регистрация, личните данни на потребителя ще бъдат обработвани от Biota с цел:

– Предлагане на продукти и услуги на Biota и на субекти, които си сътрудничат с Biota

– Изпращане на търговска информация в съответствие с местното законодателство.

2. вашите лични данни се администрират от Biota със седалище в 2564 Индустриален хъб, Драговищица, Кюстенди, България.

3. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за маркетингови цели и с Вашето доброволно дадено съгласие с цел предлагане на продукти и услуги на субекти, които си сътрудничат с администратора, и с цел изпращане на търговска информация. Въз основа на вашите съгласия, дадени отделно, предоставените във формуляра лични данни могат да бъдат споделени със субекти, които си сътрудничат с администратора. Вашите лични данни ще бъдат обработвани и за целите на архивирането. Предоставянето на личните ви данни е доброволно. Имате право на достъп до данните си и на тяхното коригиране.

4. съгласно чл. 7, т. 5 от Закона за защита на личните данни потребителят има право по всяко време да отмени съгласието си за обработване на неговите данни от администратора. Можете да упражните това право, като изпратите съответното искане по електронен път на адрес mailto:contact@biota.bg, съдържащ името и фамилията на потребителя.

5. Потребителят може да откаже или да даде съгласието си да получава търговска информация по електронен път, като отбележи съответното поле, в съответствие със Закона от 18 юли 2002 г. за услугите, предоставяни по електронен път (ДВ, бр. 1422 от 2013 г., с измененията). Ако потребителят е дал съгласието си за получаване на търговска информация, той има право да отмени това съгласие по всяко време. Можете да упражните това право, като изпратите съответното искане по електронен път до Администратора на данни на адрес contact@biota.bg, съдържащо името и фамилията на потребителя.

6. „Биота“ не предава, не продава и не отдава под наем събраните лични данни на потребителите на други лица или институции, освен ако не е дадено изрично съгласие или потребителят не е поискал това, или ако оторизирани държавни органи го поискат за целите на провежданите производства.

7. от съображения за предоставяне на потребителите на Уебсайта на най-високо качество на услугите, могат да бъдат регистрирани телефонни разговори с консултантите на горещата линия на Biota, за което потребителят дава съгласие по всяко време, когато се свързва с Biota по телефона, използвайки телефонните номера, съдържащи се в Уебсайта.

8. Законодателството изисква личната Ви информация да се съхранява сигурно и поверително. Съхраняваме Вашата лична информация на сървъри с високи нива на сигурност, които се намират в контролирани помещения, а сигурността ни се проверява редовно, за да се определи дали информацията за потребителите се обработва по сигурен начин, като винаги се вземат предвид Вашите права като потребител. Въпреки това не можем да гарантираме на 100% сигурността на предаването на данни чрез интернет. Това означава, че може да съществува риск други неупълномощени лица да получат достъп до информация, когато данните се изпращат и съхраняват по електронен път. По този начин вашата лична информация се предоставя на ваш собствен риск. В случай на нарушение на сигурността, което представлява висок риск за вас, за дискриминация, кражба на лични данни, финансова загуба, загуба на репутация или други значителни неудобства, ще ви уведомим за нарушението на сигурността възможно най-скоро.

9. Ние защитаваме Вашата лична информация и сме приели вътрешни насоки за информационна сигурност, които съдържат мерки, които защитават Вашата лична информация от неразрешено разкриване и не позволяват на неоторизирани лица да получат достъп или знания за информацията. За да избегнем всякаква загуба на данни, ние извършваме редовно архивиране. Освен това защитаваме поверителността и автентичността на вашите данни чрез криптиране, когато изпращаме данни от нашата мрежа.

10. Личните данни се изтриват или анонимизират непрекъснато с прекратяването на целта, за която са били събрани.

11. Бързото развитие на интернет означава, че може да се наложат промени в обработката на лични данни от наша страна. Поради това си запазваме правото да актуализираме и изменяме тези насоки за обработване на лични данни. Ако го направим, разбира се, ще актуализираме датата на „последната актуализация“ в долната част на страницата. В случай на съществени промени ще ви уведомим чрез видимо известие на нашия уебсайт.

VII. Заключителни разпоредби

1. Съдържанието на този уебсайт е защитено с авторско право. Съдържанието на Уебсайта е предназначено за лична и нетърговска употреба и не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано и публикувано, освен ако собственикът на този Уебсайт, т.е. Biota, не даде предварително писмено съгласие за това. Забранени са всякакви дейности, които нарушават авторските права.

2. Търговските наименования, имената на продукти, решения или всякакви други обозначения, съдържащи се в този уебсайт, са регистрирани търговски марки и/или са запазени от техните собственици и са използвани само с информационна цел.

3. Тези правила представляват общи условия на договора, както се разбира от разпоредбите на Гражданския кодекс.

4. Никоя от страните няма право да прехвърля правата, произтичащи от споразумението, на трети лица без писменото съгласие на другата страна.

5. Всички забележки, коментари и въпроси, свързани с функционирането на Уебсайта, могат да бъдат изпращани на електронна поща: contact@biota.bg.

6. Информация за резултата от процедурата по подаване на жалба се изпраща на заинтересованите страни с писмо или по електронна поща в срок от 14 дни от обяснението на представения случай. Процедурата по подаване на жалба не може да отнеме повече от 2 месеца от деня на представяне на жалбата.

7. страните се задължават да се опитат да разрешат по взаимно съгласие всички спорове, възникнали от или във връзка с изпълнението на настоящото споразумение.

8. Ако не бъде постигнато приятелско решение, споровете между Страните се решават от Търговския съд, който е териториално и материално компетентен.